En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en el Lloc web www.hidralair.cat l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica: .- que les seves dades de caràcter personal seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de HIDRALAIRSL i dels fitxers titularitat de HIDRALAIRSL (d’ara endavant les dues empreses referides com “HIDRALAIRSL” indistintament) ambdues amb domicili en la Pol. Ind. Mes Ferrer, s/n 08410 Vilanova del Vallès BARCELONA, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través d’email de les vendes que realitzin HIDRALAIRSL, per al lliurament de les compres i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que vam crear del teu interès, segons la periodicitat que el Soci determini. .- l’acceptació d’aquesta política de privadesa, així com l’autorització a HIDRALAIRSL perquè tracti les dades personals que ens faciliti d’acord amb les finalitats indicades. .- el consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de HIDRALAIRSL i de tercers col·laboradors, en el cas que el Soci així ho expressi de forma voluntària mitjançant la marcació de les corresponents caselles. .- el consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de HIDRALAIRSL en relació a la contractació de Serveis en els quals HIDRALAIRSL intervé exclusivament com a intermediari. Correspon als Socis l’actualització de les seves pròpies dades. A qualsevol moment, el Soci tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta. Per exercitar aquesta facultat el Soci haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça hidralair@hidralair.com. El Soci és responsable de la veracitat de les dades i HIDRALAIRSL no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Socis. Així mateix, en supòsits de apadrinament, el Soci que faciliti dades de caràcter personal d’un Usuari (això és, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de Soci i/o no realitzin compres a través del Lloc web) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint HIDRALAIRSL cap responsabilitat sobre aquest tema. L’Usuari té l’opció d’importar els contactes que desitgi de forma directa des del seu gestor de correu electrònic (GmailMsnHotmail, Yahoo, Aol), sent de la seva exclusiva responsabilitat l’ús de tals adreces de correu memoritzades en el seu gestor d’email. En conseqüència, el Soci que faciliti a HIDRALAIRSL dades d’un Usuari haurà de, amb caràcter previ, haver informat i sol·licitat el consentiment de l’Usuari respecte dels termes i condicions de HIDRALAIRSL. En virtut de l’anterior, i d’acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que totes les adreces d’emails facilitades pels Socis en el apadrinament d’Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per a l’enviament d’un email d’invitació per donar-se d’alta en el Lloc web, no sent incorporades als fitxers de HIDRALAIRSL, sense el previ consentiment de l’Usuari després del seu registre com a Soci. HIDRALAIRSL presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes. Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, HIDRALAIRSL ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Socis i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos. La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per HIDRALAIRSL ni cap tercer. Sense menyscapte de l’aquí exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de HIDRALAIRSL per al compliment de les seves obligacions legals, tals com a responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries. D’altra banda, les dades de caràcter personal facilitat a HIDRALAIRSL a través del formulari on-line d’inscripció en un procés de selecció de HIDRALAIRSL, tenen com a finalitat la participació del Soci i/o Usuari en processos de selecció de candidats oferts per HIDRALAIRSL. D’aquesta manera, el Soci/Usuari accepta que les dades de caràcter personal facilitat per a una oferta d’ocupació concreta puguin ser utilitzats per a altres ofertes posteriors o diferents a aquella. A qualsevol moment, el Soci i/o Usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis conforme a l’establert en aquesta Clàusula.