Recuperem aquest article escrit per Joan Serra, Product Manager KAM Indústria Metabo S.L.U. a la revista Nom Revista. Sens dubte és obligada la lectura per entendre i coneixer els aspectes clau de la seguretat laboral en l’Ús de radials, una de les màquines més utilitzades dins el sector industrial.

Radial, desbarbadora, esmoladora angular… Diversos noms per referir-se en tots els casos a un mateix tipus de màquines conegudes i usades des de fa molts anys en gran quantitat de segments empresarials: metall, construcció, acers inoxidables, indústria naval, automoció .. .

Com tota eina usada des de fa molt temps i que gaudeix de gran popularitat, concorren en ella aspectes molt oposats que poden generar greus situacions per a l’operari que les utilitza.

En aquest tipus de màquines usades sempre amb accessoris (discos), tant de desbast com de tall, cal tenir en compte múltiples aspectes pel que fa a la seguretat en el seu maneig.

En primer lloc; i ja en el moment de la seva compra, hem de fixar-nos en màquines que posseeixin ja en el seu origen el certificat de qualitat i seguretat que ens dóna sempre a Europa la norma CE. la qual ens garanteix un mínim de cures en el seu procés de fabricació.

També hem de fixar-nos en què s’atenguin a les normatives vigents: l’última d’elles és la que afecta tots els (0) des- de 100 mm fins a 230 mm, que és l’EN 60745-2-3, la qual reemplaça a l’antiga 50144-2-3, i que en la seva ampliació 2011/A11 determina tant que en cas de bloqueig del disc la protecció no pot girar més de 90°, com que les radials hauran de tenir obligatòriament un dels dos sistemes:

 • O bé l’interruptor anomenat “d’Home Mort” (no és possible el bloqueig del gallet).
 • O bé “Anti-restart“, que ens diu que si la tensió desapareix, en retornar la mateixa, haurà de rearmar una altra vegada la màquina evitant la posada en marxa involuntària.

També apunta la Secció 19.101 d’aquesta normativa l’obligatorietat d’ús de protecció de l’accessori a les radials en el cas de discos de desbast, làmines o de tall. La mateixa pugui ser oberta o tancada a la part inferior segons es descriu a continuació:

 • En el cas de discos de desbast o de làmines, la protecció pot ser oberta a la part inferior.
 • No és així en el cas de discos de tall ja que, en aquest cas, la protecció ha de ser tancada, per normativa, tant en la part superior com en la inferior.

Una altra normativa d’obligat compliment és la que afecta a les vibracions del treballador en l’apartat de l’eix mà-braç i que ve determinada pel Real Decret 1311/2005 i posteriors actualitzacions. Aquesta mateixa regulació la veiem en la norma UNE-EN ISO 5349 d’afectació europea.
A les vibracions transmeses al sistema mà-braç, és a dir; aquelles que transmeten la seva energia al cos humà a través de l’esmentat exe-, cal buscar el seu origen en general en les eines portàtils i en particular a l’apartat que ens ocupa, que és el de les radials. El mètode de mesura deu prendre sempre amb referència als tres eixos de repercussió al treballador.

La normativa aplicada a les radials estableix uns paràmetres de vibració màxims i mínims que determinaran els temps d’ús de la radial depenent de l’accessori usat en el treball.

Els límits de vibració mínims són de 2,5 m/s 2, per sota dels quals i amb el degut control, el treballador no tindria un límit pel que fa al temps de treball. El límit màxim de vibracions és de 5m/s 2, el qual permet un temps de treball de només 8 hores en total, segons la normativa EN 60745.

En el moment de la seva compra, hem de fixar-nos en màquines que posseeixin ja en el seu origen el certificat de qualitat i seguretat

Els fabricants tenen l’obligació d’incloure en la seva fitxa tècnica d’homologació, impresa en les instruccions de servei, els paràmetres de vibració segons l’accessori sigui tant de tall com de desbast/polit. Si el nivell de vibracions supera el límit de Sm/s2, el temps de treball es veurà reduït en el temps d’ús, d’acord al nivell extra de les mateixes. És de responsabilitat de l’ocupador el control d’aquests paràmetres ja que, de no fer-ho, s’exposa tant a una possible baixa laboral del treballador per una malaltia tipificada a la Seguretat Social i coneguda popularment com “dits blancs”, deguda a la coloració blanquinosa dels mateixos al no arribar correctament el reg sanguini, com a les corresponents denúncies per part de la inspecció laboral.

Existeix en el mercat un sistema anomenat Autobalanç pel qual el desequilibri produït en el disc pel seu desgast es veu compensat pel sistema, disminuint en alt grau les vibracions que arriben a la mà de l’operari, permetent un treball continuat i dins de les normatives , estalviant-li al treballador la molesta sensació dels “dits adormits”. Hi ha altres sistemes de seguretat extra per a les radials, els quals fins ara no són d’obligat compliment, tot i que milloren en alt grau la comoditat i seguretat en l’ús de les radials.

Embragatge de seguretat

Aquest pot ser mecànic, actua per lliscament – al cas d’un bloqueig no intencionat del disc- i no depèn de la connexió de la màquina a la xarxa, de manera que és d’un resultat òptim i provat.
També pot ser electrònic: actua per desconnexió elèctrica al bloquejar el disc provocant un augment sobtat de la intensitat. En aquest cas depèn de la tensió.

Fre de disc

 • Tipus totalment mecànic: actua com un fre de disc detenint el gir ràpidament en aproximadament ± 2, 3 segons. No depèn de la connexió a la xarxa.
 • Tipus electrònic: actua en desconnectar la màquina, produint un efecte de gir invers, és a dir, provoca un gir en la direcció contrària al gir normal de la màquina i el seu temps de frenada és, en general, una mica superior.

Control de temperatura

Aquest sistema actua en les màquines amb sistema electrònic en detectar un augment anormal de la temperatura a l’interior de la màquina, fent que la potència de la màquina disminueixi de tal manera que l’operari es veu obligat a aixecar-la del punt de treball però no havent mai de parar la mateixa, ja que ella segueix girant a baixes revolucions, provocant un flux d’aire fresc que fa que en un curt període de temps la temperatura interior torni al seu nivell normal i pugui reprendre el treball.

Altres sistemes

Les empunyadures laterals amb sistema antivibració.

 • El sistema d’arrencada progressiva, sobretot en radials d’alta potència el que allarga la seva vida útil.
 • El sistema Quick, amb el qual s’aconsegueix un ràpid canvi del disc sense eines.
 • El gir del mànec posterior en 180°/90° a esquerra/dreta, per un còmode treball.
 • Aquests serien alguns dels diferents sistemes de seguretat en radials els quals, o bé individualment o bé agrupats en diverses quantitats, fan d’aquesta popular eina una mica més segura.

Accidents

Els accidents més comuns en l’apartat de la radials poden ser deguts a l’absència de les normatives d’obligat compliment (EN 60745-2-3/2011/AII), les quals afecten al tipus de protecció a utilitzar per a cada tipus de treball (tall o desbast), a l’elecció del tipus de connexió de la màquina (HM. “Home Mort” o bé “Anti-restart”) i al nivell de vibracions de la mateixa (és la que ens regula el temps permès de ús).

 La normativa aplicada estableix uns paràmetres de vibració màxims i mínims que determinaran els temps d’ús de la radial

La conseqüència més comuna de la manca d’aquestes normatives és el trencament o desintegració de l’accessori, la qual pot produir en el treballador des de lleus talls en extremitats o altres parts del cos fins a greus amputacions. També l’excés de vibracions comporta un deteriorament de la circulació del conjunt mà/braç de l’operari que poden implicar des d’un cansament extra fins a una baixa laboral o accident.

A més de les normatives d’obligat compliment, hi ha altres sistemes que no estan inclosos en la majoria de radials, que disminueixen en gran mesura el risc d’accidents en aquest tipus de màquines. Així, els següents models reuneixen més exigències de les marcades en les esmentades normatives:

 • Embragatge de seguretat (mecànic) el qual no depèn de la connexió a la xarxa com l’electrònic. Actua davant un bloqueig inesperat del disc no permetent el trencament del mateix i evitant el tall accidental en alguna part del cos del treballador.
 • Fre mecànic. Actua en desconnectar la màquina parant el gir de l’accessori en un temps rècord de 2 segons, en el cas dels discos de tall. Existeix també el fre electrònic que actua invertint el sentit de gir de la màquina, i no és tan efectiu com el mecànic, tant en rapidesa com en la vida útil del motor.
 • Autobalance. Aquest sistema equilibra el desgast o descompensació de l’accessori rebaixant sensiblement les vibracions que es transmeten a l’operari, permetent un treball més segur i efectiu.

Aquests sistemes, que no estan aplicats en la majoria de models i/o marques, contribueixen en gran manera a la reducció dels accidents que afecten comunament a totes les radials.